V současné době systém péče o pacienty s poruchou příjmu potravy Centra pro diagnostiku a léčbu poruch příjmu potravy na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN v Praze, zahrnuje:
1. Jednotku specializované péče pro pacienty s poruchou příjmu potravy –lůžkové oddělení, které je začleněno do otevřeného psychiatrického oddělení s pacienty s jinými diagnózami. Jednotka byla založena v roce 1983.
2. Stacionář pro pacienty s poruchou příjmu potravy.
3. Ambulantní péči
4. Komunitně následnou péči – Klub pro pacienty s poruchou příjmu potravy
5. Otevřenou skupinu pro následnou péči a Klub pro rodiče a rodinné příslušníky

Všechny součásti systému jsou vzájemně provázané a umožňují přechod pacienta mezi jednotlivými formami léčby:

1. Lůžkové oddělení Centra pro diagnostiku a léčbu poruch příjmu potravy, nabízí hospitalizaci v celkové délce 6-8 týdnů.

• Systém péče je založen na režimové léčbě, při které jsou pacientky začleněny do terapeutického, jídelního, pracovního a sociálního režimu.
• Léčbu nabízíme pacientkám a pacientům od 18 let výše, v kompenzovaném somatickém stavu. Stavy bezprostředně ohrožující život jsou řešeny prostřednictvím interních metabolických jednotek nebo JIP oddělení. Po stabilizaci zdravotního stavu lze kontaktovat naše oddělení a domluvit se na překladu pacientky, pacienta.
• Při současné diagnóze závislostí na návykových látkách většinou přijímáme pacientky, které prošly léčbou závislostí, po dohodě s terapeuty daného zařízení.

2. Denní stacionář umožňuje komplexní psychoterapeutický program.

Je otevřen v pracovní dny v době od 7,30 do 16,00 hodin.

Umožňuje léčbu až 12-ti pacientů po maximální dobu 3 měsíců.

Limitující faktorem pro léčbu v DS PPP jsou kritéria přijetí. Obecně však platí, že pro většinu nemocných s PPP, je forma denního stacionáře výhodnější, protože program poskytuje strukturu, která se vztahuje jak k jídelnímu režimu, tak i k terapeutickým aktivitám. Pacient přitom není vytržen ze svého domácího prostředí, nepřichází o podporu nejbližších, kteří současně mají možnost s nemocným každodenně sdílet jeho cestu k uzdravení. Často také každodenní kontakt se vztahovými problémy doma umožňuje dříve a lépe je vidět, pojmenovat a pokusit se je řešit v prostředí, které poskytuje podporu a určitým způsobem i částečnou ochranu.

Kritéria přijetí na denní stacionář pro poruchy příjmu potravy:
• Základním kritériem je diagnóza poruchy příjmu potravy. Tu v posledních letech odborníci považují za kontinuum patologického jídelního chování. Nejčastěji se jedná o diagnózu mentální bulimie a mentální anorexie, dále psychogenního přejídání.
• Dalším kritériem je BMI alespoň 16. Při nižším BMI je doporučena hospitalizace.
• Nutným předpokladem k léčbě ve stacionáři, je také dobrovolnost a dostatečná motivace.
• Posledním důležitým kritériem je otázka komorbidity a celkového psychického stavu, který je před vstupem nutno posoudit. Často se setkáváme se škodlivým užíváním alkoholu nebo jiných psychotropních látek. V tomto případě je závislost léčena jako první.

3. Ambulantní péči zajišťují odborníci Centra pro diagnostiku a léčbu poruch příjmu potravy po předchozí domluvě a objednání přes příjmovou ambulanci Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN Praha (první kontakt pro pacienty).

4. Kluby pro pacienty s poruchami příjmu potravy, jsou vedeny psychologem a psychiatrickou sestrou. Probíhají vždy každou druhou středu v měsíci. Setkávají se na něm pacientky, které se aktuálně léčí na lůžkovém oddělení, nebo na denním stacionáři, případně ty, které již léčbu ukončily. Je to otevřené setkání, kam zveme zájemce o informaci o léčbě nebo poruše jako takové. Pacientky si zde mohou předat zkušenosti, mohou dostat radu, nebo konzultovat své obavy. Setkání umožňuje zájemcům o léčbu zorientovat se v dané problematice a seznámit se s problémy a řešením někoho, kdo léčbou právě prochází a nebo ji má za sebou. Nevýznamná není ani šance překonat svoji osamocenost a získat sociální kontakty a impulzy k životu. Na tato setkání se nemusíte předem objednávat, stačí přijít v daný termín - každou druhou středu v měsíci - na Denní stacionář poruch příjmu potravy, Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze (Ke Karlovu 11, Praha 2).

5. Otevřenou skupinu pro následnou péči, vede PhDr. František Krch. Jde o nezbytnou součást komplexní péče, která zohledňuje vysokou rizikovost období po propuštění z léčby pro návrat nežádoucích jídelních návyků. Tato otevřená skupina, přístupná všem pacientkám, které již léčbou prošly, se koná v úterý od 15 hodin dvakrát do měsíce. Termíny je možné zjistit u sester oddělení i denního stacionáře.

6. 1x měsíčně (každou třetí středu, od 14:30 h) probíhá také Klub pro rodiče a příbuzné pacientů s PPP.
PPP narušují významně sociální a rodinný život nemocného. Pochopení problematiky a podporu skupiny proto potřebují nejen nemocní, ale i jejich rodiče a další rodinní příslušníci. Jejich porozumění a přiměřená pomoc může být významným faktorem v procesu uzdravení.
Kromě základních informací o PPP umožňuje toto setkání konfrontaci s postoji a zkušenostmi jiných rodičů. Rodině je takto umožněno aktivně participovat na léčbě. Konfrontace s jinými rodinami jim pomáhá uvědomit si svoji reakci a míru nakolik již porucha příjmu potravy ovlivňuje život celé rodiny, případně život v partnerském svazku. Snižuje se tak zátěž a tím je lépe otevřený prostor pro možná řešení.

 

Go to top