Obnova a získávání emočních kompetencí u pacientek s PPP

Intenzivní práce s klientkami s poruchami příjmu potravy a možnost sledovat jejich opakující se úzkost z každého jídla konfrontují terapeuty se závažností tohoto psychosomatického symptomu. Tam, kde jiní lidé v rámci denního programu a shonu pozorností utkví spíše jen výjimečně – tedy u jídla – je u pacientek vázáno mnohdy až sto procent energie, pozornosti, myšlenkových aktivit a prožívání.

Nápadným je u našich pacientek vždy problém snížené schopnosti práce s vlastními emocemi – ztráta kontroly nad nimi, obtíže s jejich otevřeným vyjadřováním, potlačování negativních emocí, strach z emočního prožívání.

Ať již vycházíme z jakékoli teorie o příčinách vzniku a přetrvávání poruch příjmu potravy, v terapeutické práci musíme klientkám nabízet konkrétní a pochopitelné kroky, jak lze nejen v oblasti jídelních návyků, ale i v oblasti emoční znovu získat pocit kompetence, tedy zvládání na dospělé úrovni. To je totiž nezbytnou součástí „životní kompetence“, tedy pocitu, že svůj život dokáží nasměrovat, uspořádat a žít ke své spokojenosti (i bez psychosomatických obtíží).

Níže uvádíme přehled témat skupinové terapeutické práce se zaměřením na to, jak a v čem lze podporovat emoční kompetence a rozšiřovat možnosti emočního nasycení, vyjadřování i kontroly nad vlastním životem či tvorby uspokojivějšího životního způsobu.

Klíčové oblasti emočních změn ve specializovaném terapeutickém programu pro pacientky s poruchou příjmu potravy:

Motivace k léčbě a ke změně

 • přijetí nepříjemných pocitů z léčby, pacientka se učí, že je možné je vydržet

Komunikace

 • možnost otevřené komunikace o všem co si myslím, cítím, prožívám
 • možnost verbálně i neverbálně vyjadřovat pociťované emoční reakce
 • možnost nesouhlasit, odmítnout, o něco si otevřeně říci

Jídelní režim

 • změny v jídelním chování
 • realimentace, akceptace vyšší hmotnosti, rozšíření jídelníčku /1
 • pomoc při snižování úzkosti a strachu z jídla

Jídelní zvyky v rodině

 • je to významný etiopatogenetický faktor! /2
 • uvědomování si pocitů spojených s těmito návyky

Životní styl

 • rozšíření spektra aktivit.
 • kontrolovat negativní emoční ladění, získávání možností k „přeladění“
 • uvědomování a nalézání či znovunalézání možných zdrojů pozitivních emocí

Hodnotová reorientace

 • relativizace dosavadních priorit
 • co je v životě důležité
 • to, že žiji a jsem jaká jsem, je v pořádku, vidím pro sebe možné úkoly, poslání

Tělesné schéma

 • zmírnění odporu k vlastnímu tělu, orientace na pozitivní prožitky spojené s tělem

Sebehodnocení

 • orientace na vlastní zdroje a již dosažené úspěchy

Závislosti

 • craving („bažení“) – uvědomění si průběhu
 • možnost vydržet psychické napětí po krátký časový úsek, možnost je mírnit, „přepnout pozornost“
 • omezení zdrojů napětí
 • emoční uvolnění (sport, relaxace, ventilace)

Psychosomatické souvislosti PPP

 • uvědomování souvislosti mezi psychickým napětím a manipulací s jídlem

Vlastní zdraví

 • vědomé přebírání odpovědnosti za vlastní zdraví
 • pozitivní prožívání při stabilizaci symptomů nebo překonání symptomu

Vztahy v rodině a partnerství

 • pochopení destruujícího vlivu PPP na vztahy, intimní život. Spolupráce s rodinou či partnerem.
 • podoba vztahů a s tím související prožívání vztahů souvisí s nemocí

 

Příklady reflektované změny prožívání: Jak se pacientky pomocí psychoterapie propracovaly od manipulace s jídlem k emočně obsazenému konfliktu:

Pac. 30 let, MA – „mám založit rodinu se svým partnerem, o 20 let starším?“

Pac. 23 let, MA – „mám vstoupit do partnerství a být podváděna a manipulována jako moje matka?“

Pac. 26 let, MA – „mám sexuálně žít se svým manželem, mít děti a riskovat, že svůj život totálně obětuji?“

Pac. 22 let, MB – „mám být nadále poslušnou dcerou rodičům, přestože už jsem sama matkou?“

Pac. 31 let, MB – „mám zapomenout na svou touhu po dětech, když partner je se mnou nechce?“

 

Slovníček:

1/ realimentace - obnovení výživy, zlepšování stavu výživy zdroj. Slovník cizích slov, scs.abz.cz

2/etiopatogeneze: (latinsky: aethiopathogenesis) je souborem příčin a mechanizmů, které vedou ke vzniku a rozvoji nemoci. zdroj www.Wikipedie.cz

           

MA – mentální anorexie

MB – mentální bulimie

 

Literatura:

Papežová, H.: Spektrum poruch příjmu potravy. Praha, Grada 2010.

Tress, W., Krusse J., Ott J.: Základní psychosomatická péče. Praha, Portál 2008.

 

Go to top